Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

Nèbida

Autore/i Miguel de Unamuno y Jugo
A cura di Giovanni Muroni
Anno di edizione 2015
ISBN 978-88-7356-807-0
Collana Àndalas
Pagine 248
Supporto e-book
Prezzo € 3,99
Nèbida

Niebla est unu romanzu publicadu in su 1914. Est su contu tragicòmicu de Augusto Pérez, chi pro sa prima bia in sa vida connoschet s´amore de una fèmina e cumintzat de a beru a bìvere. In sa chirca sua de sa ditza su giòvanu est inghiriadu dae amigos, tzeracos e istudiados chi li dant ognunu una solutzione filosòfica a sas angùstias suas. S´òpera est una riflessione amarga subra de s´esistèntzia umana, bìvida comente si esseret unu bisu o una nèbida in ue non s´ischit si unu est biu o un´imbentu de calicunu àteru e nen chie est su creadore e chie su creadu.