Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

Sordadu Nangu

de gherra e de amore

Autore/i Larentu Pusceddu
Anno di edizione 2015
ISBN 978-88-7356-805-6
Collana Paberiles
Pagine 92
Supporto e-book
Prezzo € 2,49
Sordadu Nangu

Unu sordadu partit pro sa Gherra manna de su ´15-18, arruoladu in sa Brigata Tàtari. Comente a medas sardos, no at a torrare prus a sa terra nadia. L´at a torrare a bìdere cun sos ogros de Caderina, una crocerossina chi l´at assistidu cun amore in s´ispidale de campu, bènnida in Sardigna pro connòschere sos parentes suos. In su contu, Nangu, unu giòvanu vitale e balente iscoberit su mundu ipòcrita de sa gherra, in ue ti bochint si non bochis, in ue sos machines de sos òmines giòcant cun sa vida de sos innotzentes. Ma connoschet s´amore puru...