Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

Camineras: Sos gigantes nos lassant

S┤eredidade issoro abarrat, sas peleas sighint

Autore/i AA.VV., Redatzione Camineras
A cura di S˛tziu de sos sardos
Anno di edizione 2017
ISBN 978-88-7356-298-6
Collana Quaderni
Pagine 64 (illustrato)
Formato Dim. 170x210 mm
Supporto Libro
Prezzo € 10,00
Camineras: Sos gigantes nos lassant

«Custu disacatu, comente àteros de sos cales amus a tratare in custu nùmeru, non est però unu disacatu de atribuire a fortzas naturales chi no si podent firmare, ma frutu de isseberos irresponsàbiles, in pro de monopòlios, de guvernos italianos e regionales chi ant bèndidu e impoveridu sa terra nostra. A custu propòsitu in custu nùmeru bolimus fintzas torrare donu e saludare unu caru amigu de ┤Camineras┤ chi nos at lassadu totu in unu, Pitzente Migaleddu, presidente de su "Isde-Medici per l┤ambiente", militante in sa defensa de s┤ambiente, de sa limba e de sa cultura in Sardigna. Su matessi Migaleddu si faghiat portaboghe, in ogni ocasione possìbile, de su raportu Sentieri (acrònimu chi istat pro ┤Istùdiu epidemiològicu natzionale de sos territòrios e de sos insediamentos espostos a arriscu de  incuinamentu┤).»