Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Tėtulos
Tėtulos
Autores
Novas
Documentos

CATÀLOGU

Don Chisciote de sa Māntzia

Autore/es Miguel de Cervantes
A cura de Giovanni Muroni
2014
ISBN 978-88-7356-240-5
Colletzione Āndalas
Pàginas 544
Formadu Dim. 150x210 mm
Suportu Libru
Prèsu € 25,00
Don Chisciote de sa Māntzia

Cavalieris errantes, gigantes, printzipessas e maias. Custu est su mundu de s´hidalgo don Chisciote  chi, a caddu de Runtzinante e in cumpangia Sancho Panza, andat in chirca de aventuras. Don Chisciote de sa Màntzia est cunsideradu su primu romanzu modernu e est una de sas òperas literàrias prus traduidas de su mundu. Publicadu in su 1605, at tentu una segunda parte deghe annos a pustis.
S´òpera, prena de riferimentos autobiogràficos, in primis su cautivèriu patidu in Algeri dae sos moros, si diat pòdere lèghere comente unu giogu de ispigros intre sa realidade e sa fantasia, o mègius intre su mundu reale e cuddu ideale. A unu chirru su cavalieri, chi bidet gigantes in ue ddoe at molinos, a s´àteru su massaju, fatu iscudieri, a caddu de s´àinu, chi pensat a si prènere sas butzacas e sa bentre. Su cuntrastu intre s´umanèsimu rinaschimentale e su tempus nou, privu de cudda poesia, però non tenet una solutzione.
Don Chisciote e Sancho rapresentant unu machine e una sabiesa chi non tenent làcanas craras, ma chi prus de una borta si misturant a pare, in un´abratzu che a su de s´amighèntzia chi a sa fine ddos unit.

NOVAS CUNRELADA

Eventos Sassari: presentazione della traduzione in lingua sarda del romanzo "Don Chisciote de sa Māntzia"
Eventos | Che, 26 Freārgiu 2016 18:00 |