Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

Morte de unu Presidente

Autore/i Zuanne Frantziscu Pintore
Anno di edizione 2007
ISBN 978-88-7356-112-5
Collana Paberiles
Pagine 288
Formato Dim. 120x170 mm
Supporto Libro
Prezzo € 10,00
Morte de unu Presidente

A Nenardu Angioni, presidente de su guvernu sardu l´agatant mortu, mesu nudu in su dominàriu de Istene Demaias, cabu de su Parlamentu. A sa prima, paret un´istòria de fantzeddos agabada malamente. Sa mugere de Demaias, Annesa Iserrai, est tenta e posta in galera, incausada de sa morte. Nurai, giornalista sardu de unu cotidianu italianu, cumintzat a retzire correos eletrònicos dae unu disconnotu e iscoberit a bellu a bellu chi in palas de s´omichìdiu b´at cosa meda prus intritzida de unu contu de letu e de corros familiales.