Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Týtulos
Týtulos
Autores
Novas
Documentos

CATÀLOGU

Su cuadorzu

Autore/es Nanni Falconi
2003
ISBN 978-88-7356-035-7
Colletzione Paberiles
Pàginas 160
Formadu Dim. 120x170 mm
Suportu Libru
Prèsu € 8,00
Su cuadorzu

...Unos cantos piseddos fint gioghende; s┤aiant fatu una bantzigalella in su fundu de su chercu; àteros fint ascurtende sos contos de sos sàbios.
Chicheddu fit armadu cun sas armas de su conte. Che pigheit cun Tivregasso, neunu l┤aiat mai fatu, fintzas a su cùcuru inue fint sos sàbios.
Sesseint sos giogos de sos piseddos. Sesseint sos contos de sos sàbios. Sesseit onzi càntigu de puzone, onzi risu, onzi paràula. Orioli abbarreit muda aisetende.
Un┤astore faghiat inghírios mannos e pàsidos in su chelu biaitu subra su calancone. Pintaiat bolende s┤inghíriu pretzisu de su calancone.
Solu in sas oras de mesudie resessiat a b┤intrare su sole in su cuadorzu e tando falaiat pretzisu subra sa piata.
Chicheddu faeddeit dae caddu. Bideit chi non bi fit su babbu. Nde isteit dispiàghidu. Fit istadu menzus si isse puru aeret pˇtidu ascurtare su chi aiat de nàrrere. Ma non bi fit...