Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

Eventi

Iglesias: Presentada sèrie "Sena Làcanas"

Ven, 30 Novembre 2012 18:00

ExMà - via Crocifisso, Iglesias - oras 18.00

Presentada de sa sèrie "Sena Làcanas"
Clàssicos de sa literadura internatzionale in limba sarda

Presentat: Marino Canzoneri (Centro Iniziative Culturali Arci di Iglesias)

Nde chistionant:
- Diegu Corraine (Papiros)
- Frantziscu Cheratzu (Condaghes)

Tore Cubeddu e Gianni Persico ant a lèghere branos dae sos testos.

Nèbida

Miguel de Unamuno y Jugo
Niebla est unu romanzu publicadu in su 1914. Est su contu tragicòmicu de Augusto Pérez, chi pro sa prima bia in sa vida connoschet s´amore de una fèmina e cumintzat de a beru a bìvere...(continua)