Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Týtulos
Týtulos
Autores
Novas
Documentos

AUTORES

Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalß de Henares, 1547 - Madrid, 1616), iscritore e sordadu, est cunsideradu su babbu de su romanzu modernu. In su 1569 andat a Itàlia e serbit a su cardinale Acquaviva e a coa intrat in s┤esèrtzitu a sos òrdines de Diego de Urbina. In su 1571 gherrat in sa batàllia de Lèpanto, in ue perdet s┤usu de sa manu manca. Dae su 1575, pro chimbe annos, est  iscrau de sos moros. Bogat fama cun La Galatea, in su 1585. Pro annos meda istat in Andalusia comente funtzionàriu de s┤amministratzione pùblica. In su 1597 finit carchi mese in presone in Sivìllia acusadu de corrutzione. In su 1605 essit sa prima parte de Don Chisciote e deghe annos a pustis sa segunda. In su 1616 si faghet tertziàriu frantziscanu. Intre sas àteras òperas sunt de ammentare Las novelas ejemplares.

: 1 (1 - 1)

Don Chisciote de sa MÓntzia

Miguel de Cervantes
Cavalieris errantes, gigantes, printzipessas e maias. Custu est su mundu de s┤hidalgo don Chisciote chi, a caddu de Runtzinante e in cumpangia Sancho Panza, andat in chirca de aventuras...(sighit)