Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

AUTORI

Johann Wolfgang von Goethe

Poeta, narradore, filosofu, JOHANN WOLFGANG VON GOETHE est nàschidu in Francoforte in su 1749 fìgiu de una famìlia burghesa. At istudiadu lege in Lipsia e in cue at addobiadu sos esponentes de prus importu de su moimentu literàriu ´Sturm und Drang´ e issu at a essere cuddu chi l´at a dare prus preju. Dae su 1775 istat in Weimar, mutidu dae su Granduca Càralu Augusto comente consigieri e ministru. At a mudare sa tzitade in unu logu de cultura mannu e ativu ispintu puru dae sas connoschèntzias tentas cun s´atobiu de sa cultura italiana in sos duos biàgios fatos in sa penìsula e chi ant a essere de importu finas pro sa pro sa produtzione literària sua. Sa fama l´est arribada cun s´òpera Die Leiden des jungen Werther, ma s´iscritu suo prus connotu est su drama poèticu Faust. At a mòrrere in su 1832, a 83 annos, cunsideradu dae totus unu ´monumentu biu´ de sa cultura.

I TITOLI DI QUESTO AUTORE EDITI DA CONDAGHES: 2 (1 - 2)

Sos patimentos de unu giòvanu

Johann Wolfgang von Goethe
Die Leiden des jungen Werthers, publicadu in su 1774, est unu romanzu epistolare: cun su mèdiu de sas lìteras su protagonista iscriet a s´amigu Wilhelm pro li contare sa mala sorte...(continua)

Sos patimentos de unu giòvanu

Johann Wolfgang von Goethe
Die Leiden des jungen Werthers, publicadu in su 1774, est unu romanzu epistolare: cun su mèdiu de sas lìteras su protagonista iscriet a s´amigu Wilhelm pro li contare sa mala sorte...(continua)