Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

AUTORI

Antoni Buluggiu

Antoni Buluggiu (Otieri, 1946 - Tàtari, 2014). Est istadu pesadu in Otieri e crèschidu in Monti, ma at bìvidu in Tàtari pro motivos de istùdiu e de traballu. In sas duas biddas at imparadu sa cultura sarda, in sa tzitade at istudiadu sa cultura italiana. Ponendee#8729;las a paragone s´est furriadu a indipendentista, prima cun su Partidu Sardu e cun su MIRSA de Antoni Simon Mossa, posca cun Su Pòpulu Sardu. Est fundadore de su tzìrculu culturale ´Sòtziu de sos sardos´ e de sa rivista ´Camineras´.

I TITOLI DI QUESTO AUTORE EDITI DA CONDAGHES: 2 (1 - 2)

Lughes umbrinas

Antoni Buluggiu
In s´oru de sa ghenna dae s´Otighentos a su Noighentos, in una bidda de custu mundu, posta in sas làcanas de Logudoro e Gaddura, duas fèminas intrant in cuntierra cun duas culturas...(continua)

Lughes umbrinas

Antoni Buluggiu
In s´oru de sa ghenna dae s´Otighentos a su Noighentos, in una bidda de custu mundu, posta in sas làcanas de Logudoro e Gaddura, duas fèminas intrant in cuntierra cun duas culturas...(continua)